حمایت مالی

ما به هیچ جایی وابسته نیستیم

و خیلی خیلی پول خرج می کنیم شما هم اگه دوست دارین

پول هاتونو به ما بدین تا تو آرزوم خرج کنیم  با کمال میل قبول می کنیم

فقط کافیه از این قسمت اقدام کنین.

تومان